Casteddu s’est ischidende.

Schermata 2017-07-06 alle 13.28.25

Schermata 2017-07-06 alle 15.07.55

Istimadu Lobina, oe apo fatu una passillada in su tzentru de Casteddu. Apo pensadu chi su chi as contadu de sa capitale in “Il fatto quotidiano” est schet sa cara iscuria.

Femmu passillende in sa Ruga de Roma e apo bidu is bar, is ristorantes de sa Marina e su melting-pot suo. M’arregordu comente fiat cando andamu a iscola innia. M’arregordu sa tristura decadente de cussu cuarteri, sbuidu de is abitantes suos, mandados in edifìtzios populares cumintzende dae su pusti-guerra finas a is annos noranta. Fiat unu gheto pro immigrados. Oe est unu mundu cuntzentradu, esèmpiu de s’integratzione possìbile. Apo passilladu in su Corso, antis fiant is màchinas a passillare in su Corso. Ti ses agatadu mai de cantu sunt bellos cossos palatzos? As pensadu mai a ite bella fotografia si podet fàghere immoe castiende cara a Pratza Yenne?

Apo pensadu a cantu at essere bellu cando sa pedra s’at a pinnigare totu su logu suo, su chi dd’at furadu s’asfaltu. Apo pensadu a cantas da cussas butegas, iscuridas dae is tzentros cummertziales, ant a torrare a bìvere. At essere sa ruga prus bella su Corso.

 

Apo caminadu in Carrera Manno arribbende finas a Carrera Garibaldi e a sa pratza sua. A die de oe est de is pipios chi ci giogant a bocia. Ci fiant turistas, no fiant meda, nemmancu tropu, su chi bastat. Unu bentigheddu lèbiu at donadu friscura a una die tranchilla de primavera. Ischiet a abarrare cittìa Casteddu. Seu passadu in pratzita Martiri. Naraiant chi sa protzessione chi dae sèculos est semper passada dae innia depiat parare pro culpa de is traballos chi ci fiant faghende. Sa pratza est acabada e si nche podet caminare; sa processione puru est passada.

No apo potziu resistire e cun destinu Pratza Garibaldi seu basciadu in Biddanoa. Ma cantu est bella? De aici bella chi ci emmo a andare a bivere cras! Est unu cuarteri cun s’ànima, aunde s’iscurtant is personas chistionare sa limba issoro, sa nostra. C’est su chiostru de su monastèriu abertu in pratza San Giacomo. Su sole de su sero carìtziat sa pedra bianca. Gòticu catalanu e Romànicu m’arregordant a Bartzellona e un’arrogu de istòria e identidade chi si sunt isfortzados a iscantzellare ma chi bivet in nosu che a unu tzerriu irratzionale o ,forsis, est cosa de chìmica. Su calcare casteddaju t’arregordat cantos tonos bi sunt intre su biancu e s’ocra. Arribbo in pratza Garibaldi, dae pagu aberta torra e totu pedonale. M’arregordu ite fiat sa felitzidade de cùrrere lìberu dae pensamentos cun su bentu in sa cara a pitzus de una bicicleta pitica che a mei. Pipius de cada edade dd’ant giai conchistada cudda pratza. Deo dd’emo a lassare a issos a usucapione. Su viagiu miu s’acabbat in Ruga Sonnino, in su mentres duas bitzicletas mi passant. No ci fiat nemmancu s’idea de is bitzicletas, in Casteddu, deghe annos a oe. Forsis is chi apo contadu funt sceti liftings chene contenidu. Traballos pubricos pro su ‘pòpolu boe’. E puru sa durchesa de sa bida in Casteddu, su prexiu de is pipios, s’istile de bida rivolutzionadu, is turistas. A mie no mi paret estètica chene contenidu. A mie mi paret chi su tessutu sotziale de su coro de Casteddu bivet.

Problemas ci nde sunt? Milli. Casteddu est imperfeta, iscontat milli arretradesas, fìgias de is bombas e de una classe polìtica chi pranghet pro su pregiu a s’inaugurada de unu parchègiu nou. Una Casteddu de ‘palatzinaros’ e ‘cimentaros’, chene istrategias de isvilupu. Ma est cangiada custa tzitade. Est sutzèdida calicuna cosa chi dd’at ischidada in su profundu suo. Est pagu, tropu pagu ancora. Ma si est chi oe si podet figurare unu benidore, chi si podet a su mancu chistionare de Casteddu “tzitade capitale” est proite custa est una tzitade curiosa meda, prus de su chi si contat, prus projetada a su benidore. Est beru, mancat una visione de capitale, Casteddu sighet capitale de isse matessi.

Una amiga mia italiana m’at nau chi a pàrrere suo s’at a bortare in una pitica Bartzellona. Semus lontanos. Sa Sardigna intrea est luntana dae isfrutare su potentziale suo. Bivimus una gherra de identidades e Casteddu est capitale de custa gherra. Ma semus in sa ruga bona. Emmo a bòlere su dòpiu de is bitzicletas, prus meda turistas, unu progetu culturale a beru chi siat pensadu pro is annos chi benint.

Però Casteddu est camminende in sa ruga bona. No est de nos setzere pregiados, ma nemmancu sighire cun custu contu de “in Casteddu non c’est nudda”, “andat totu male” o “totu is butegas sunt serrende”. Est beros, ma no est una nova. No at bìvidu mai una richesa opulenta, custa tzitade. Problemas meda no nde eus cantzelladu in custos annos, ma no eus nemmancu fuliadu su tempus. Si podet e si depet pedire meda de prus, ma no serramus is ogros, bolemu-si unu pagu de bene. Casteddu est mellus oe de deghe annos a como. Prus bella meda. E su mèritu est de is casteddajos. Si ddu depemus narare ” bravos” dogna tantu. Unu “bravos” seriu e ratzionale. Unu “bravos” chi no nos assolvat ma chi nos impongiat de faghere bene e mellus. Sinunca eus a pensare chi de ispera no ci nde est.

Imbetzes c’est.

 

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...